Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2013 № 2939-VI та Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2015 р. за № 1093/27538, надання публічної інформації Фонду здійснюється у відповідь на запити на отримання публічної інформації.

Запит на інформацію – прохання особи до розпорядника інформації (Фонду та/або до уповноваженої особи Фонду) надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Фондом та/або уповноваженими особами Фонду своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться в володінні інших суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

Доступ до публічної інформації про діяльність Фонду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону, а саме: конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. Зокрема, до публічної інформації не відноситься інформація, що містить персональні дані особи та передбачає будь яку їх обробку. Така інформація може бути надана в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Водночас, відповідно до статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою.

Доступ до публічної інформації про діяльність Фонду забезпечується шляхом:
-оприлюднення публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;
-розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет;
-розміщення публічної інформації на інформаційних стендах та/або у приміщеннях для прийому громадян у Фонді та банках, визнаних неплатоспроможними;
-надання інформації за запитами на публічну інформацію.

Документ, який подано юридичною особою або об'єднанням громадян без статусу юридичної особи як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.

Запит на інформацію подається за нижченаведеними формами (окремо - для юридичних або об'єднання громадян без статусу юридичної особи та фізичних осіб).

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

запит від фізичних осіб

Запит на інформацію, що подається фізичними особами, повинен містити:
а) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;
б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.
У разі, якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

У разі, якщо отриманий запит на публічну інформацію від фізичної особи, не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.

Форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

запит від юридичних осіб

Запит на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, повинен містити:
а) найменування юридичної особи чи назву об'єднання громадян без статусу юридичної особи;
б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку;
в) прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;
г) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);
ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);
д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

У запиті, який подається від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).

Форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Оцінити якість Зустріч з топ-менеджером Допомога онлайн